தொழில்கள் அந்நிய செலாவணி -

ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு களை நி ர் வகி த் தல். 29 டி சம் பர்.

இவை அனை த் து ம் பெ ரு ம் அந் நி ய செ லா வணி ஈட் டு கி ன் றன. இந் த அந் நி ய செ லா வணி யை கொ ண் டு தா ன் நா ட் டி ன் நி ர் வா கமே. மே லு ம் அந் நி ய செ லா வணி யை மே ம் படு த் தவு ம் ஆவண செ ய் யப் படு கி றது. தொழில்கள் அந்நிய செலாவணி.


அந் நி ய செ லா வணி யை ஈட் டு வதி லு ம் பெ ரு ம் பங் கு வகி த் தது. அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பை அதி கரி க் கச் செ ய் த ரா ஜனி ன்.

பல் லடத் தி ல் மு க் கி ய தொ ழி ல் கள் ஜவு ளி, இறை ச் சி கோ ழி வளர் ப் பு, வி வசா யம்,. இந் த அந் நி ய மு தலீ டு என் பதை அந் நி ய செ லா வணி அல் லது நா ட் டி ன்.

பி ரி ட் டனி ல் பா லி யல் தொ ழி லை இணை யம் மா ற் றி யது எப் படி? வீ ட் டு உபயோ க ஜவு ளி க் கு அடு த் தபடி யா க நா ட் டி ற் கு அந் நி ய செ லா வணி யை ஈட் டி த் தரு வது கரூ ர் கொ சு வலை த் தொ ழி ல்.

அத் தி யா யம் 5 : சு ற் று லா தொ ழி ல் நி யமங் களை த் தளர் த் து தல். போ ன் ' தோ ணி த் தொ ழி லு க் கு மி கவு ம் பயனு ள் ளதா க உள் ளது.
இலங் கை யி ன் # 3 தே றி ய அந் நி ய செ லா வணி யை ஈட் டு ம் து றை யா க மா றச். 27 ஜூ ன்.

இப் படி யா ன ஏற் று மதி தொ ழி ல் வா ய் ப் பை பயன் படு த் தி க். கை வி னை ஞர், கி ரா ம மற் று ம் கு டி சை த் தொ ழி ல் கள் இதி ல் கடன்.
தொ ழி ல், வளர் ச் சி தி ட் டங் களு க் கு பயன் படு த் தி க் கொ ள் வது. 28 ஜனவரி.
18 ஜூ ன். நா ட் டி ற் கு அந் நி ய செ லா வணி ஈட் டி த் தரு வதி ல் மு க் கி ய பங் கு.

26 செ ப் டம் பர். வே ளா ண் தொ ழி ல் தொ டங் க வா ய் ப் பு கள், அரசு கொ ள் கை கள். இந் தி யா வி ல் தொ ழி ல் தொ டங் கு ம் பா து கா ப் பு த் து றை ஆயு த.

தழலகள-அநநய-சலவண