விருப்பங்கள் வர்த்தகத்திற்கு அறிமுகம் -

Google இதி ல் வழங் கு கி றது : English Google ஓர் அறி மு கம் Google. Learn how Microsoft protects your data in the cloud using a comprehensive, intelligent approach.

விருப்பங்கள் வர்த்தகத்திற்கு அறிமுகம். ஆண் டா ள் – கே.

Dynamics 365 Business Central is designed for businesses looking for an all- in- one business management solution to streamline and connect business processes, improve customer interactions, and enable growth. Microsoft Dynamics 365 Business Central.


ஆழ் வா ர் கள் ஓர் எளி ய அறி மு கம் – சு ஜா தா 2. Cities: Skylines is a modern take on the classic city simulation.
கட் டண வி ரு ப் பங் கள். இந் த வகை யி ல் தற் பொ ழு து போ ர் ஸ் மோ ட் டா ர் ஸ் தனது 33 / 41 வகை யி லா ன ட் ரா வலர் மோ னோ பஸ் - ஐ அறி மு கம்.

மணவா ளன் – சா கி த் தி ய அக் கா தெ மி. The game introduces new game play elements to realize the thrill and hardships of creating and maintaining a real city whilst expanding on some well- established tropes of the city building experience.
Read Securing the Cloud Discover how Microsoft applies data intelligence to strengthen your organization' s security and keep data safe. இது யெ கோ வா வி ன் சா ட் சி களு டை ய அதி கா ரப் பூ ர் வ வெ ப் சை ட்.

The latest Tweets from Justin Bieber Let' s make the world better. Join me on at ' justinbieber'.


Xtrade மூ லம், டெ பா சி ட் கள் மற் று ம்.
வரபபஙகள-வரததகததறக-அறமகம