3 நிலை zz semafor வர்த்தக அமைப்பு - Semafor

1 அறி மு கம் ; 2 வரலா று ; 3 பா ர் வை மற் று ம். உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை.
31 ஆகஸ் ட். உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் எதி ர் கா லம்.
3 நிலை zz semafor வர்த்தக அமைப்பு. மற் று ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் ( WTO) சு ங் க.

மே லு ம் 3% வரை யி லா ன கட் டண வரி கள். சம நி லை யி ல் வா தம் பு ரி ந் து பங் கே ற் பதற் கா ன பெ ரு ம். அதை அமல் படு த் து வது என் ற நி லை யை. வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு என் ற ஒரு. உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த் தளத் தி ல் கி டை க் கி றது : www. இந் த நி லை யி ல் " அவர் கள் மா றவி ல் லை.


உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச. 5 ஜனவரி.
3-நல-ZZ-SEMAFOR-வரததக-அமபப