டாடா மூலதனம் - லதனம


This article should always reflect the most current versions of Unity, Visual Studio, and other tools recommended for HoloLens and Windows Mixed Reality immersive headset development. You can use the Update Management solution in Azure Automation to manage operating system updates for your Windows and Linux computers that are deployed in Azure, in on- premises environments, or in other cloud providers.

By combining best- in- class apps like Excel and Outlook with powerful cloud services like OneDrive and Microsoft Teams, Office 365 lets anyone create and share anywhere on any device. டாடா மூலதனம். இந் தி யா வி ன் டா ப் 10 சந் தை மூ லதனம் படை த் த நி று வனங் கள் எவை? Read Securing the Cloud Discover how Microsoft applies data intelligence to strengthen your organization' s security and keep data safe.

ரத் தன் - டா டா கோ வை - நி று வனம் ஹே மலதா - அண் ணா மலை. 1 லட் சத் து 65 ஆயி ரம் கோ டி டா லர் சந் தை மூ லதனம் கொ ண் ட வா ல் ட்.
Watch video · Start here to prepare for mixed reality development. Learn how Microsoft protects your data in the cloud using a comprehensive, intelligent approach.
டா டா - வை எப் போ மோ டி டா ட் டா கா ட் டி லண் டனு க் கு வழி அனு ப் பி வை க் க போ றா ரோ தெ ரி யலை. Office 365 is a cloud- based subscription service that brings together the best tools for the way people work today.

டட-மலதனம