அந்நிய நிபுணர் ஆலோசகர் மேஜிக் எண் -

13 ஆகஸ் ட். எண் களை வை த் து நண் பர் களு டன் வி ளை யா டி உங் களை உயர் ந் தவரா க கா ட் டி க் கொ ள் ள சி ல.


நி பு ணர் ) நா டா மல், நம் மை நா மே செ ம் மை ப் படு த் தி க் கொ ள் ள ( trouble shoot) மு டி யு மா. அந்நிய நிபுணர் ஆலோசகர் மேஜிக் எண்.

சா தனை கள் பல படை க் க வழி கா ட் டு ம் மனி தவள மே ம் பா ட் டு ஆலோ சகர். சி ல் லறை வணி கத் தி ல் அந் நி ய நா ட் டு மு தலீ டு பற் றி பே சப் பட் டு ம்,.
13 பி ப் ரவரி. 6, தொ லை பே சி எண் : / கை ப் பே சி :.

மு தலி ல் 0 மு தல் 9 வரை யி லா ன எண் ணி ல் ஒன் றை நி னை த் து க் கொ ள் ளு ங் கள். அந் த எண் ணை இரண் டா ல் பெ ரு க் கி னா ல் ஒரு வி டை.

பு கழ் பெ ற் ற ரா மா னு ஜம் மே ஜி க் எண் கள் எல் லோ று ம் அறி ந் தது அதே போ ல் இதயக் கனி எம் ஜி ஆரி ன் அதி ர் ஷ் ட எண் மற் று ம் அவரது. 23 டி சம் பர்.

Very interesting game using numbers playing with your friends.
அநநய-நபணர-ஆலசகர-மஜக-எண