அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் பொன்சி திட்டம் -

Biofuel Day Modi Govt Save Rs 12 000 Crore Forex By Next 4 Years. 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி தி ட் டம்!


செ ன் னை : அக் டோ பர் 26ஆம் தே தி செ ன் னை எழு ம் பூ ர் நீ தி மன் றத் தி ல் டி டி வி தி னகரன் ஆஜரா க உத் தரவு பி றப் பி க் கப் பட் டு ள் ளது. என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம்.
இறக் கு மதி. இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி.

மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல். This article is closed for.

நி ர் வா கம், வர் த் தக வங் கி களை தே சி யமயமா க் கி, வங் கி நி று வனங் கள் சட் டம் ் 1949. 22 செ ப் டம் பர்.
இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி யி ன் சட் ட தி ட் டங் கள் இத் தகை ய வங் கி களை க் கட் டு ப் படு த் து ம். யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?
அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் பொன்சி திட்டம். 23 அக் டோ பர்.
4 டி சம் பர்.

அநநய-சலவண-வரததகம-பனச-தடடம