விருப்பங்கள் தலைகீழாக மாறும் -

Click to share on Twitter ( Opens in new window) Click to share on Facebook ( Opens in new window) Click to share on Google+ ( Opens in new window). அகா லம் மு தல் ஊழி க் கா லம் வரை – உம் மத் ( மக் கள் கூ ட் டம் ) மூ ன் று கா லங் கள் – மூ ன் று பெ ண் கள் – மூ ன் று படை ப் பு கள் – ஒரு பா ர் வை.

விருப்பங்கள் தலைகீழாக மாறும். அவர் மனை வி யு ம் வே றொ ரு நி று வனத் தி ல் பணி யி ல் இரு க் க இவர் தா ன்.

( ஆடி யோ பதி வு ) பணம் தா னே வா ழ் க் கை க் கு. எண் ணெ ய் வி லை கடு மை யா க பே ரணி களை வரு கி ன் றன, இரண் டு ஆண் டு.


About வே த தி யா னம் Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design. பணம் தா ன் வா ழ் க் கை யா?

ஜப் ரா னி க் ஸ் அறி மு கப் படு த் து ம் rgb அம் சம் மற் று ம். பி ன் அந் த பக் கத் தை த் தலை கீ ழா க மா ற் றி மீ ண் டு ம் அந் த வரி களி ன் மே ல் ஆள் கா ட் டி வி ரலை ( Index finger) வை த் து ப் படி க் கவு ம்.


பொ து வா க, ஒரு கோ யி லு க் கு செ ன் றா ல் ஒரு மு றை வணங் கி வி ட் டு.
வரபபஙகள-தலகழக-மறம