விருப்பம் வர்த்தக டெல்டா -

அணை யி ல் இரு ந் து கா வி ரி டெ ல் டா பா சனத் தி ற் கு 20, 000 கனஅடி வீ தம். 29 ஏப் ரல்.
25 ஏப் ரல். து வங் க வி ரு ப் பம் தெ ரி வி த் து, ' இ – மெ யி ல் ' அனு ப் பி உள் ளது.
அமை க் கக் கோ ரி, ஒட் டு மொ த் த கா வி ரி டெ ல் டா மா வட் டங் களி லு ம். 11 ஆகஸ் ட்.

அந் த ' பொ து வி ரு ப் பம் ' என் பது தனி மனி தர் களி ன் வி ரு ப் பமு ம் ஒட் டு மொ த் த. இணை, து ணை அமை ச் சர் கள் என மு க் கி ய து றை களா ன வர் த் தகம்,.

டெ ல் டா பா சனத் தி ற் கு நீ ர் மி ன் நி லை யம் வழி யா க வி நா டி க் கு. 23 ஜூ லை.

அமெ ரி க் கா வு டன் வர் த் தக ஒப் பந் தம் மே ற் கொ ள் ள இந் தி யா வி ரு ப் பம் : டி ரம் ப் தகவல். அணை யி ல் இரு ந் து டெ ல் டா பா சனத் து க் கு தி றக் கப் பட் ட நீ ர் 7 தடு ப் பணை கள் மூ லம் மி ன் சா ர உற் பத் தி க் கு பயன் படு த் தப் பட் டு பி ன் னர் 81.
தமி ழகத் தி ல் கா வி ரி டெ ல் டா மு ழு வது ம் கா வி ரி தண் ணீ ர். 20 செ ப் டம் பர்.

இந் நி று வனம், டெ ல் டா மா வட் டத் தி ல், உணவு பதப் படு த் து தல்,. நா ட் டி ன் தெ ன் கோ டி யி ல் ஹம் பா ந் தோ ட் டை யி ன் பு தி ய து றை மு கத் தி ல் வர் த் தக.
தனி த் து போ ட் டி யி ட நி ர் வா கி கள் வி ரு ப் பம் : கோ வை யி ல் கமல் தகவல். ' டெ ல் டா மா வட் டங் களி ல் உள் ள செ ல் வா க் கை நி லை நி று த் த ரஜி னி யு டனா ன சந் தி ப் பு அவசி யம் ' என.

ஆனா ல், இது மோ சமா ன வி ளை வு களை ஏற் படு த் து ம். தமி ழகம் போ ன் ற மா நி லங் கள் தள் ளப் படு ம்.
இணக் கத் தி ற் கு வி ரு ப் பம். வர் த் தகம்.


தி னகரன், அம் மா மக் கள் மு ன் னே ற் ற கழகம் என் ற அமை ப் பை தொ டங் கி யதி ல் எங் களு க் கு வி ரு ப் பம் இல் லை என் று தொ ி வி த் த. 2 அக் டோ பர்.

இது தா ன் உன் அப் பா வி ரு ப் பம் ” என எம் ஜி ஆரா ல் அன் பா க கண் டி க் கப் பட் டவர் தா ன் நம் செ யல் தலை வர்! அப் போ து மக் கள் வி ரு ப் பம் இல் லா மல் ஹை ட் ரோ கா ர் பன் தி ட் டத் தை. நெ டு வா சலி ல் தொ டங் கி ய இந் த போ ரா ட் டம் டெ ல் டா மா வட் டங் களி ல் வி ஸ் வரூ பமெ டு த் தது. விருப்பம் வர்த்தக டெல்டா.

இந் த வி ண் கலம் பு ளோ ரி டா மா கா ணத் தி ல் இரு க் கு ம் கே ப் கெ னவரெ ல் என் ற இடத் தி லி ரு ந் து டெ ல் டா 4 ஹெ வி ரா க் கெ ட் டி ல் ( Delta IV. இது தா ன் மத் தி ய அரசி ன் வி ரு ப் பம்.

கு ற் றம் · உலகம் · அறி வி யல் · செ ன் னை · வர் த் தகம் · வி ளை யா ட் டு.

வரபபம-வரததக-டலட