இந்தியாவில் அந்நிய வர்த்தகச் சட்டங்கள் -

- இன் மதச் சா ர் பி ன் மை : நரி யி ன் சா யம் வெ ளு த் தது. இந்தியாவில் அந்நிய வர்த்தகச் சட்டங்கள்.
Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email. நா ங் கள் தனி யா ர் மயம், தா ரா ளமயம்.

வர் த் தக நி று வனங் களை நெ றி ப் படு த் தவு ம் அவை மக் களு க் கு ஊறு. இந் தி ய – ஐரோ ப் பி ய ஒன் றி ய சு தந் தி ர வர் த் தக ஒப் பந் தம்.
For example Unitech Wireless, floated by an Indian construction company by name Unitech, got the 2G licence by questionable means from A. Raja which we all know how.


ஒரு பற் று அட் டை ( இதனை வங் கி அட் டை அல் லது கா சோ லை அட் டை என் று ம். Either Vinavu does not know the facts or deliberately twisting the issue.

உலக நி தி நெ ரு க் கடி என் பது இப் போ து ஆழமா ன அளவி ற் கு உலகப். 3 posts published by செ ங் கொ டி on January 3,.
அன் பா ர் ந் த உழை க் கு ம் மக் களே! ஆதி தி ரா வி டர் களு க் கெ ன் று தனி க் கி ணறு கள் வெ ட் டு வது அக் கி ரம.

இநதயவல-அநநய-வரததகச-சடடஙகள