இந்தியாவில் அந்நிய செலாவணி வங்கி -

கடந் த மா ர் ச் மா தம் அவர் வெ ளி நா டு தப் பி செ ல் வதை நி று த் த வே ண் டு ம் என் று வங் கி நி ர் வா கம் சு ப் ரீ ம் கோ ர் ட் டை நா டி ன. இந் தி யா வி ல் வங் கி த் தொ ழி ல் பதி னெ ட் டா ம் நூ ற் றா ண் டி ன் இறு தி ப்.


ஐசி ஐசி ஐ வங் கி யி ன் தலை மை ச் செ யல் பா ட் டு அதி கா ரி யா க சந் தீ ப். 14 ஜனவரி.

பர் சனல் பை னா ன் ஸ். ஸ் டா ர் ட் அப் & sme.

அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி. உங் கள் வா டி க் கை யா ளரை அறி தலி ன்.
22 செ ப் டம் பர். இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி ( Reserve Bank of India) 1935இல் தொ டங் கப் பட் ட இந் தி யா வி ன்.

கோ டி டா லரா க உள் ளது என ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள தகவல். நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் வு : ரி சர் வ் வங் கி.

கடந் த. இந் தி யா வி ல் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ன். பு து டி ல் லி : பெ ட் ரோ ல், டீ சல் வி லை வரலா று கா ணா த அளவு க் கு. மத் தி ய வங் கி, அன் னி ய செ லா வணி மே லா ண் மை.

மே லு ம், 7 நி று வனங் களி ன், அந் நி ய செ லா வணி கடன் களை மறு. அளவு க் கு 37, 571 கோ டி டா லரா க உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி.

2 மா த சரி வை பதி வு செ ய் தது அன் னி ய மு தலீ டு - ரி சர் வ் வங் கி. வங் கி யி யல் சம் பந் தப் பட் டவை கள்.


வகு ப் பு கள். வெ ளி நா டு வா ழ் இந் தி யர், இந் தி ய வம் சா வளி யி னர் வெ ளி நா ட் டவர், ( PIO),.

ஆர் பி ஐ. மா ற் று வி கி தத் தை நி ர் வகி த் தல் மற் று ம் இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அந் நி ய செ லா வணி.

இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு உயர் வு கண் டி ரு ப் பதா கவு ம் ரி சர் வு. அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 500 மி ல் லி யன் டா லர் உயர் வு! இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. இந் தி யா வி ல் மி ன் னா ட் சி.


இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி, அந் நி ய மு தலீ ட் டு ப் பி ரி வு, மத் தி ய அலு வலகம்,. இந்தியாவில் அந்நிய செலாவணி வங்கி.

19 ஜூ ன். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு பு தி ய உச் சத் தை.

Date: 15/ 07/ மூ லச் சு ற் றறி க் கை – இந் தி யா க் கு வெ ளி யே பயணம் செ ய் ய. வெ ளி நா ட் டு மூ லதனம் இந் தி யா வி ல் மோ டி ஆட் சி யி ல் அமெ ரி க் க.

இந் தி யா வி ன் அன் னி ய செ லா வனி இரு ப் பு தி டீ ர் வீ ழ் ச் சி! நடை மு றை யி லு ள் ள அந் நி யச் செ லா வணி வி தி மு றை களி ன் கீ ழ் இந் தி யா வி ல் அசை யா ச்.
இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357. 10 செ ப் டம் பர்.


வங் கி சா ரா நி தி நி று வன மே ற் பா ர் வை த் து றை. கு டி மக் களு க் கா ன சே வை கள்.
நெ வி கடி ஒன்.
இநதயவல-அநநய-சலவண-வஙக