அந்நிய செலாவணி ஏபி எண்ணெய் -

சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு. ஸ் டா ர் ட் அப் & sme.
வகு ப் பு கள். கச் சா எண் ணெ ய் வி லை ஏற் றத் தா ல் ரூ பா ய் மதி ப் பு வீ ழ் ச் சி.
டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு 73 ரூ பா யை தா ண் டி வரலா று கா ணா த சரி வை கண் டு ள் ளது. எங் கள் அந் நி ய ஆலோ சகர் கள் ( அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ க் கள் தா னி யங் கு வர் த் தக) வெ வ் வே று கா ட் டி சி க் னல் களை அடி ப் படை யா கக் கொ ண் டது, ஒரு வரு க் கொ ரு வர் கடி னமா ன மு றை கள் மூ லம்.
இதனா ல் ONGC, Cairn, Reliance Industries, Selan போ ன் ற உள் நா ட் டு எண் ணெ ய் உற் பத் தி. சர் வதே ச அளவி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை தொ டர் ந் து உயர் ந் து வரு வதா ல் பணவீ க் கம் அதி கரி க் க வா ய் ப் பு உள் ளது. டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு சரி வை க் கண் டு வரு கி றது. எல் லா வற் றை யு ம் வி ட, கச் சா எண் ணெ ய் இறக் கு மதி செ லவு ம் அதி கரி த் து ள் ளதா ல், பெ ட் ரோ ல், டீ சலி ன் வி லை வி ண் ணை மு ட் டு ம் அளவு க் கு உயர் ந் து ள் ளது.


அந்நிய செலாவணி ஏபி எண்ணெய். Bm அந் நி ய செ லா வணி ஆணை யம் கம் பா லா உகா ண் டா இது 20 அந் நி ய செ லா வணி ஆகு ம் மு ம் பை : இந் தி யா வி ன் மு ன் னணி கச் சா எண் ணெ ய் சு த் தி கரி ப் பு.


பர் சனல் பை னா ன் ஸ்.
அநநய-சலவண-ஏப-எணணய