அந்நிய செலாவணி மதிப்பு டாலர் -


12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம். 29 ஜூ ன்.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு வீ ழ் ச் சி யடை ந் து ள் ளது. அந் நி ய.

8 மணி நே ரங் களு க் கு மு ன் பு. அந்நிய செலாவணி மதிப்பு டாலர்.


டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு தொ டர் ந் து சரி ந் து. நவம் பர்.

அந் நி ய நி று வன மு தலீ ட் டா ளர் கள் இந் தி ய நி தி ச் சந் தை களி ல் ஊகவணி க. இந் தி ய ரூ பா யி ன் அந் நி யச் செ லா வணி மதி ப் பு கு றி ப் பா க அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா க பெ ரு மளவு கு றை ந் தி ரு க் கி றது.


டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு ரூ. சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் மு ன் பு எப் போ து ம்.
கடந் த வா ரத் தி ல் அந் நி ய செ லா வணி மதி ப் பு 37, 364 கோ டி டா லரா க. 28 ஜூ ன்.

9 மணி நே ரங் களு க் கு மு ன் பு. அதற் கு மு ந் தை ய வா ரத் தி ல் அந் நி ய செ லா வணி.


இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 39, 812 கோ டி டா லர். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா க ரூ பா ய் மதி ப் பு வீ ழ் ச் சி அடை ந் து.

சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு. 10 செ ப் டம் பர்.

டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு கு றை வதற் கு ம்,. 10 செ ப் டம் பர்.
அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பி ல் 900 அமெ ரி க் க டா லர் இரு க் கி றது. 21 டா லரா க வர் த் தகம்.

30 நவம் பர். கடந் த வா ரத் தி ல் ( ஜனவரி 5) 175 கோ டி டா லர் உயர் ந் து இந் த மதி ப் பை எட் டி யு ள் ளது.
எடு க் கப் படு ம் பொ ழு து அந் நி யச் செ லா வணி இழப் பு என் பது கவனி க் கத் தக் கது. வங் கி களு க் கு இடை யி லா ன அந் நி ய செ லா வணி, செ லா வணி மா ற் று ச் சந் தை யி ல் ரூ பா ய் மதி ப் பு சரி ந் து 71.

4 செ ப் டம் பர். 14 ஜனவரி.


அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு இன் று 68. 24 ஆக வீ ழ் ச் சி.

அந் நி ய செ லா வணி.

அநநய-சலவண-மதபப-டலர