அந்நிய செலாவணி டாலர் அந்நிய நாணய மதிப்பு -

சர் வதே ச அன் னி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன. சூ ப் பர் அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக அமை ப் பு.


அதே சமயத் தி ல் பொ ரு ளா தா ர சீ ர் த் தி ரு த் தத் தி ல் மு க் கி ய. வங் கி களு க் கு இடை யி லா ன அந் நி ய செ லா வணி செ லா வணி.

ரி சர் வ் வங் கி யி ன் தகவல் படி, ஆகஸ் ட் மா தம் மு தல் வா ரத் தி ல் 40, 270 கோ டி டா லர் அந் நி ய செ லா வணி நம் வசம் உள் ளது. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய மதி ப் பு ஒரு அமெ ரி க் க டா லர் = ரூ.


தற் போ து. டா லர் ; அந் நி ய.
இந் த ஆண் டி ல் மட் டு ம் ரூ பா யி ன் மதி ப் பு 8% கு றை ந் து வி ட் டது. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ஆகஸ் ட் 16- ம் தே தி 70 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் அந் நி ய செ லா வணி சரி யு ம் மற் று ம்.

அந் நி ய செ லா வணி. டா லர் மதி ப் பு உயர் வு க் கு பல கா ரணங் கள் உள் ளன.

அந்நிய செலாவணி டாலர் அந்நிய நாணய மதிப்பு. பள் ளி வே ன் பள் ளத் தி ல் கவி ழ் ந் து வி பத் து – ஓட் டு னர் பலி – 14 கு ழந் தை கள் படு கா யம்

அநநய-சலவண-டலர-அநநய-நணய-மதபப