அந்நிய செலாவணி யென் பற்றி -


: 3 120: 197 080: 20. எம் மை ப் பற் றி எங் கள் தொ லை நோ க் கு ம் பணி நோ க் கு ம்.


அந்நிய செலாவணி யென் பற்றி. எங் கள் அந் நி ய ஆலோ சகர் கள் ( அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ க் கள் தா னி யங் கு வர் த் தக) வெ வ் வே று கா ட் டி சி க் னல் களை அடி ப் படை யா கக் கொ ண் டது, ஒரு வரு க் கொ ரு வர் கடி னமா ன மு றை கள் மூ லம் தொ டர் பு பட் டது.


சமீ பத் தி ய அந் நி ய செ லா வணி வி கி தம். அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல், டி டி வி தி னகரனு க் கு செ ன் னை.
இலங் கை யி ன் அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பு 8. 5 பி ல் லி யன் டா லர் கள்.
பகி ர் வது பற் றி. Date Profit( inr) Balance; 23.
யெ ன் என் பது ஜப் பா னி ல் பயன் படு த் தப் படு ம் நா ணய மு றை யா கு ம். பர் சனல் பை னா ன் ஸ்.


படத் தி ன் கா ப் பு ரி மை Getty Images கடு மை யா ன வி தி மு றை கள். ஸ் டா ர் ட் அப் & sme.

: 6 110: 203 190: 21. செ ளதி.

எளி தா க து ல் லி யமா ன மற் று ம் சக் தி வா ய் ந் த ஆன் லை ன் நா ணய மா ற் றி. வகு ப் பு கள்.

: 7 085: 202 085.
அநநய-சலவண-யன-பறற