அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் எண்ணெய் தங்கம் -

சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் மு ன் பு எப் போ து ம் இல் லா த கடு ம் சரி வை எட் டி உள் ளது. பர் சனல் பை னா ன் ஸ்.


எல் லா வற் றை யு ம் வி ட, கச் சா எண் ணெ ய் இறக் கு மதி செ லவு ம் அதி கரி த் து ள் ளதா ல், பெ ட் ரோ ல், டீ சலி ன் வி லை வி ண் ணை மு ட் டு ம் அளவு க் கு உயர் ந் து ள் ளது. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய மதி ப் பு ஒரு அமெ ரி க் க டா லர் = ரூ. சர் வதே ச அளவி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை தொ டர் ந் து உயர் ந் து வரு வதா ல் பணவீ க் கம் அதி கரி க் க வா ய் ப் பு உள் ளது.

அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் எண்ணெய் தங்கம். தங் கம் - வெ ள் ளி உள் ளி ட் ட அனை த் து மொ த் த வி ற் பனை சந் தை களு க் கு ம் இன் று வி டு மு றை வி டப் பட் டு ள் ளது.
4 days ago · மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி யி ல் சந் தை யி ல் வரலா று கா ணா த. 04ஒரு ஐரோ ப் பி ய யூ னி யன் யூ ரோ =.

This includes cookies from third party social media websites and ad networks. தி தா னி யங் கி அந் நி ய செ லா வணி ஆலோ சகர் வர் த் தக மே டை யி ல் சி றப் பு.
தங் கம் / வெ ள் ளி.

அநநய-சலவண-வரததகம-எணணய-தஙகம