விருப்பம் வர்த்தகம் செய்யும்போது -

அன் று கி ரு ஷ் ண பட் சம், தி ரயோ தசி தி தி. நமது பு து கடை நா ம் செ ய் யு ம் செ லவு களை யே வரு மா னமா க மா ற் று ம் ஒரு அற் பு தமா ன நி று வனம் ஆகு ம்.

Update Management solution in Azure. All; In this article.
09/ 18/ ; 24 minutes to read Contributors. வா சகர் கள் கரு த் து ப் பகு தி யி ல் வெ ளி யா கி இரு க் கு ம்.
You can use the Update Management solution in Azure Automation to manage operating system updates for your Windows and Linux computers that are deployed in Azure, in on- premises environments, or in other cloud providers. This includes cookies from third party social media websites and ad networks.
பு து டி ல் லி : பொ து நி று ­ வ­ னங் ­ கள், அவற் ­ றி ன் நி ர் ­ வா ­ கி ­ களி ன் ஊதி ­ யத் தை உயர் த் த, இனி மத் ­ தி ய அர­ சி ன் அனு ­ மதி தே வை இல் லை. செ ன் னை : வி ளம் பி வரு டம் 14. கு ழந் தை நட் சத் தி ரம், நடி கை, பா டலா சி ரி யர், கதை வசனகர் த் தா. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

விருப்பம் வர்த்தகம் செய்யும்போது. This article should always reflect the most current versions of Unity, Visual Studio, and other tools recommended for HoloLens and Windows Mixed Reality immersive headset development.


பெ ய் ஜி ங் : இந் தி யா - பா கி ஸ் தா ன் இடை யே பதற் றம் கு றை ந் து. Watch video · Start here to prepare for mixed reality development.
வரபபம-வரததகம-சயயமபத