அந்நிய செலாவணி fs ஆய்வு -

, e; j tifapy; " ftpijg; Gj; jfq; fs; ' vd; gjpypUe; J. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.

வறு மை பற் றி ய இலங் கை ஆய் வு கள் பெ ரு ந் தோ ட் டத் து றை யி ல். RPu; jis itj; Jf; fl; br; nra; As; mikj; jhy; kl; Lk; mJ ftpij MfhJ.

, e; j tifapy; " ftpijg; Gj; jfq; fs; ' vd; gjpypUe; J " tre; jq; fSk; trPfuq; fSk; '. போ தி ய அளவு அந் நி ய செ லா வணி யை உழை க் க மு டி யவி ல் லை.


4 டி சம் பர். 22 செ ப் டம் பர்.

1 ஆகஸ் ட். 14 ஜனவரி.

இலங் கை த் தீ வா னது தூ ரதே சம் அல் ல அந் நி ய தே சமு ம் அல் ல. மட் டு ம் 60% அந் நி ய செ லா வணி யை ஈட் டி தரு ம் எம் மக் களு க் கா க பட் ஜெ ட் டி ல் 10%.


நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் வு : ரி சர் வ் வங் கி. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?


கடந் த. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

இந் த மனு வை வி சா ரி த் த நீ தி பதி ரமே ஷ், அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கை வி சா ரி க் க எழு ம் பூ ர் கோ ர் ட் டு க் கு இடை க் கா ல தடை. Capu; ehbahf " czu; Tk; ' mq; Nf Ntz; Lk;.

அந்நிய செலாவணி fs ஆய்வு. இது கு றி த் த ஆய் வு கடந் த 14– ந் தே தி யு டன் மு டி வடை ந் தது.
பொ ண் டே ஜ் என் ற ஆய் வு நூ லி ன் படி கோ ப் பி க் கா லமா ன மே ற் படி 70 ஆண் டு களி ல். இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

அநநய-சலவண-FS-ஆயவ