நாணய டெரிவேடிவ்கள் வர்த்தகம் -


All; In this article. Learn how Microsoft protects your data in the cloud using a comprehensive, intelligent approach.
Find Currency Conversion Only at ValaiTamil. Update Management solution in Azure.

By combining best- in- class apps like Excel and Outlook with powerful cloud services like OneDrive and Microsoft Teams, Office 365 lets anyone create and share anywhere on any device. இலங் கை ரூ பா வி ன் பெ று மதி, என் று ம் இல் லா த அளவி ல் அமெ ரி க் க.

சர் வதே ச நா ணய ஒத் து ழை ப் பி ன் இந் த மு றி வு மே ற் பா ர் வை யி ன். You can use the Update Management solution in Azure Automation to manage operating system updates for your Windows and Linux computers that are deployed in Azure, in on- premises environments, or in other cloud providers.

Optionsxpress shortable பங் கு கள் ; பை னரி வி ரு ப் பம் இணை ப் பு நெ ட் வொ ர் க். Category Music; Song The World Is Yours; Artist Nas; Album The Wackness - Music From The Motion Picture. நாணய டெரிவேடிவ்கள் வர்த்தகம். சற் று மு ன் [ Latest Video' s ] தமி ழ் அறி வி யல் மொ ழி என் ற இரகசி யம் தெ ரி யு மா? Read Securing the Cloud Discover how Microsoft applies data intelligence to strengthen your organization' s security and keep data safe. Office 365 is a cloud- based subscription service that brings together the best tools for the way people work today.

09/ 18/ ; 24 minutes to read Contributors. வி ரு ப் பங் கள் வர் த் தக உத் தி கள் தொ கு தி ncfm; எப் படி நா ணய வர் த் தக.

Sep 11, · The World is Yours.

நணய-டரவடவகள-வரததகம