துபாய் -

இங் கு எல் லா வகை யா ன. து பா ய் வே லை கள் வலை ப் பதி வு மத் தி ய கி ழக் கி ல் உள் ள.

6 days ago · து பா ய் பு ர் ஜ் கலீ பா : மகா த் மா கா ந் தி யி ன் 150 ஆவது பி றந் த நா ள். துபாய்.

Jul 09, · கா ரை க் கு டி செ ஞ் சை யி ல் பு தி ய வி டு தி ஒன் று 951* து பா ய் வா ழ். Oct 09, · Dubai Fish & Underwater Park - Dubai Mall Thameem adirai 51 மீ x 20 மீ x 11 மீ உலகி லே யே மி கப் பெ ரி ய.


Oct 03, · கா ந் தி ஜி யி ன் கலக் கல் பி றந் தநா ள் @ து பா ய் | Mahatma Gandhi' s 150th birth anniversary @ Dubai FOR. து பா ய் மீ ன் மா ர் க் கெ ட் ஒரு பா ர் வை.

மனி த உடலு க் கு ள் செ யல் படு ம் சூ ப் பர் ரோ பா ட், ஏழை களு க் கு உணவு. து பா ய் அல் லது து பை ( Dubai, அரபு மொ ழி : دبيّ, து பா ய் ய் ) என் பது ஐக் கி ய.

தபய