நைரோபி 2018 ல் அந்நிய செலாவணி பணியமர்த்தல் வேலைகள் -

அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 41, 112 கோ டி டா லர். 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி. நைரோபி 2018 ல் அந்நிய செலாவணி பணியமர்த்தல் வேலைகள். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க.


கடந் த வா ரத் தி ன் படி. நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள.

10 செ ப் டம் பர். நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் வு : ரி சர் வ் வங் கி அறி க் கை.
World Biofuel Day Modi Govt Save Rs 12 000 Crore Forex By Next 4 Years. Published : 14 Jan: 38 IST.
இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது.

களை கட் டு து சீ சன் 50, 000 பே ரு க் கு அமே சா னி ல் வே லை. 1969 மற் று ம் 1980 இடை யி ல், இந் தி ய அரசா ங் கம், 1969 ல் 14 மு க் கி ய வணி க.

நரப-2018-ல-அநநய-சலவண-பணயமரததல-வலகள