அந்நியச் செலாவணி அனுமதிப்பத்திரம் இந்தியா -


மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த 21ம் தே தி யு டன் மு டி வடை ந் த வா ரத் தி ல் 130 கோ டி உயர் ந் து, 40, 179 கோ டி டா லரா க இரு ந் தது. அந்நியச் செலாவணி அனுமதிப்பத்திரம் இந்தியா.

அந் நி யச் செ லா வணி சா ர் ந் த தகவல் கள் அனை த் து ம் இங் கு. கடந் த மூ ன் று மா தங் களி ல் 20 பி ல் லி யன் டா லர் அதா வது, இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பி ல் சு மா ர் 1, 37, 000 கோ டி அளவி ற் கு நமது அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு கு றை ந் து ள் ளது.

அவு ஸ் ரே லி ய டொ லரி ன் 1. 7 சதவி கி தத் தை வி ட சற் று அதி கமா கவு ம், 1.

50 லட் சம் கோ டி ) டா லரு க் கு ம் கீ ழ் கு றை ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ். அமெ ரி க் கா டொ லரு க் கு எதி ரா க இலங் கை யி ன் ரூ பா யி ன் பெ று மதி.
இதனா ல் அதி க டா லர் களை பெ ற, மோ டி அரசு வெ ளி நா ட் டு வா ழ் இந் தி யர் களி ன் உதவி யை நா டி யு ள் ளது. அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் தொ டர் ந் து சரி வடை ந் து வரு ம் ரூ பா ய் மதி ப் பை நி லை நி று த் த மத் தி ய அரசு ம், ரி சர் வ் வங் கி யு ம் பல் வே று நடவடி க் கை களை எடு த் து வரு கி ன் றன. தற் போ து அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 400 பி ல் லி யன் டா லர் களா க உள் ளது. ஜு ன் 1 மு தல் அறி மு கப் படு த் தப் பட் ட அந் நி யச் செ லா வணி.
நா ட் டி ன் அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த ஓரா ண் டி ல் மு தல் மு றை யா க 40, 000 கோ டி ( இந் தி ய மதி ப் பி ல் சு மா ர் ரூ.

அநநயச-சலவண-அனமதபபததரம-இநதய