டீன் சாண்டர்ஸ் 10 நிமிடம் அந்நிய செலாவணி -


4 டி சம் பர். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு பு தி ய உச் சத் தை.


Published : 15: 19 IST. மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல்.

22 செ ப் டம் பர். இ- பே ப் பர் · சந் தா · ஒரு நி மி ட வா சி ப் பு · தொ ழி ல் நு ட் பம் · சமை யலறை · சு வடு கள் · இந் து.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 39, 812 கோ டி டா லர். டீன் சாண்டர்ஸ் 10 நிமிடம் அந்நிய செலாவணி.
யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி.

அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 37, 571 கோ டி டா லரா க உயர் வு . கடந் த வா ரத் தி ன் படி இந் தி யா வி ன் மொ த் த அந் நி ய செ லா வணி.
கரன் சி டி ரே டி ங் பற் றி 10 சு வா ரசி யமா ன வி ஷயங் கள்! இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

டன-சணடரஸ-10-நமடம-அநநய-சலவண