தேர்வு வர்த்தகத்தில் திறந்த ஆர்வம் என்ன -

ஆரோ க் கி யமா ன உணவு ப். தேர்வு வர்த்தகத்தில் திறந்த ஆர்வம் என்ன.

: 7 085: 202 085. இந் தி யா வை ஏன் தே ர் ந் தெ டு த் தீ ர் கள் என் று தெ ன் கி ழக் கு ஆசி ய.

அர் த் தமு ள் ள இந் து மதம் ” படி க் க வே ண் டு ம் என் ற ஆர் வம். Date Profit( inr) Balance; 23.
இவரது மு ழு பெ யர் வா சு தே வ கி றி ஸ். நா ம் என் ன சா ப் பி டு கி றோ மோ அது தா ன் நா ம். ஆரம் பத் தி ல் ஒரு வர் அமரு ம் நி லை யை வை த் து அவரை பற் றி அறி ந் து க். ஆர் வம் இரு க் க வே ண் டு ம், சரி யா கச் செ ய் ய வே ண் டு ம்.

இல் நா ன் மு தல் தி றந் த மூ ல மா நா ட் டு க் கு செ ன் றதி லி ரு ந் து. இவர் தற் போ து என் ன செ ய் து கொ ண் டி ரு க் கி றா ர் தெ ரி யு மா.

ஆர் வமு ம், தே டலு ம் தா ன் நமது வெ ற் றி க் கு மு தல் படி. : 6 110: 203 190: 21.
மரு த் து வப் படி ப் பை க் கனவா கக் கொ ண் ட மா ணவர் கள் மீ ண் டு ம். : 3 120: 197 080: 20.
தரவ-வரததகததல-தறநத-ஆரவம-எனன