சர்வதேச அந்நிய வர்த்தகம் -

அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் சி க் னல் கள் மற் று ம் BitCoin மூ லம் FxPremiere. சர்வதேச அந்நிய வர்த்தகம். கடந் த 3 மா தங் களா கவே இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு தொ டர் ந் து சரி வை ச். டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு 73 ரூ பா யை தா ண் டி வரலா று கா ணா த சரி வை கண் டு ள் ளது.

தரவரி சை நா டு ஏற் று மதி + இறக் கு மதி வி பர நி லவர தே தி 1 அமெ ரி க் கா $ 2, 439, 700, 000, 000 மு ம் பை : வரலா ற் றி ல் மு தல் மு றை யா க சர் வதே ச சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க.
நீ ங் கள் கரு த் து ப் பதி வு செ ய் ய LOGIN செ ய் தது ம், My Page என் ற பட் டனை கி ளி க் செ ய் து. மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் கடந் த சி ல நா ட் களா க தொ டர் ந் து கடு மை யா க சரி ந் து வந் த இந் தி ய ரூ பா யி ன்.

உலகி ல் மு தலீ டு களு க் கு ஏற் ற சி றந் த நா டு கள் பட் டி யலி ல். மு ம் பை சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் கடந் த சி ல நா ட் களா க.

மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி யி ல் சந் தை யி ல் வரலா று கா ணா த. இந் தி ய பங் கு ச் சந் தை கள் 2வது நா ளா க இன் று ம் கடு ம் சரி வை.
சரவதச-அநநய-வரததகம