20 முன் டாலர் வரலாறு கேட்கிறது -

Dec 10, · இல் லு மி னா ட் டி | Rothchild| டா லர் உரு வா ன வரலா று | Bank|. இந் தி யா ( India), அதி கா ரபூ ர் வமா க இந் தி யக் கு டி யரசு ( Republic of India.
உண் மை யா ன வரலா று என் பது ஆதா ரபூ ர் வமா ன உண் மை களை யு ம், வி ஞ் ஞா ன ரீ தி யா ன பகு ப் பா ய் வு களை யு ம் கொ ண் டு மு டி வு க் கு வரவே ண் டி ய ஒன் றா கு ம். தி ங் கள், ஆகஸ் ட் 20,.
இந் த உலகி ல் பல் வே று ஜீ வரா சி கள் வா ழு ம் பொ ழு தி லு ம் ஆறா ம் அறி வை. 20 முன் டாலர் வரலாறு கேட்கிறது.

நீ தி மன் றங் களி ன் சமீ பத் தி ய தீ ர் ப் பு கள் :. இதை ப் பற் றி பா ர் ப் பதற் கு மு ன் தே ன் வழி யை த் தே டி ஒரு பயணம்.


Toggle navigation. - ~ - ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ ~ - ~ - Please watch: " கே ரள.

தீ ர் ப் பு 1: இரு சக் கர. வரலா று Obverse of rare 1934 $ 500 Federal Reserve Note, featuring a portrait of President William McKinley.

20-மன-டலர-வரலற-கடகறத