பட்டியல் தரகர் ஃபெக்ஸ் டெர்பாக்கி மலேசியா - தரகர

பட்டியல் தரகர் ஃபெக்ஸ் டெர்பாக்கி மலேசியா. 25 ஜூ ன். கி ழக் கு மலே சி யா வி ல் ஒரு பெ ரி ய மா வட் டத் தை கோ ட் டம் ( Division, டி வி ஷன் ) என் று. மா நகரங் கள் அல் லது நகரங் களி ன் தரப் பட் டி யல் இங் கே தரப் படு கி றது. மலே சி யா அமை ச் சரவை பட் டி யல் இன மத வே று பா டு களை த் தகர் த் து. Home Tags மலே சி யா வர் த் தகம்.


இந் த பட் டி யலி ல் வழக் கம் போ ல். மலே சி யா வி ல் உள் ள மா வட் டங் களி ன் பட் டி யல் :.

மலே சி ய அரசா ங் கம் - ஆம் ஆண் டி ல் ஆண் டு க் கா ன மக் கள் தொ கை. மலே சி ய அரசா ங் கத் தி ன் மு க் கி ய அமை ச் சு களி ல், அமை ச் சர் பதவி யை.

மலே சி ய இந் தி யர் களி ன் பட் டி யல் ( List of Malaysian Indians) பி ன் வரு மா று : -. மலே சி ய நா டா ளு மன் றத் தி ல் மு தன் மு றை யா க ஐந் து. கோ லா லம் பூ ர் - அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன மலே சி ய ரி ங் கி ட் டி ன் மதி ப் பு.

படடயல-தரகர-ஃபகஸ-டரபகக-மலசய